Algemene Voorwaarden

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking zijn de bestellingen en de leveringen onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn in geen geval tegenstelbaar aan Guy De Backer – 3A ICT Consulting wiens algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in alle gevallen uitdrukkelijk voorrang hebben.
 2. De aangegeven leveringstermijnen zijn zuiver indicatief en laattijdige levering kan nooit leiden tot contractbreuk of schadevergoeding ten laste van Guy De Backer – 3A ICT Consulting.
 3. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en exclusief BTW, vervoerskosten en verzekering, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld. Alle transport gebeurt op risico van de klant.
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van Guy De Backer – 3A ICT Consulting tot na volledige betaling ervan. De koper zal instaan voor alle eventuele schade en vervreemding van deze goederen vanaf de levering tot de volledige betaling.
 5. Om geldig te zijn dienen alle klachten, tenzij ze betrekking hebben of verborgen gebreken, ons toe te komen uiterlijk 8 dagen na ontvangst der goederen of na het beëindigen van de werken. De klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten gedaan worden binnen 8 dagen na ontdekking. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
 6. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de offerte en gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij dit anders werd aangegeven. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor de door hem opgegeven specificaties, aantallen en opgaven. Eventuele vergissing in de offerte-aanvraag zijn derhalve ten laste van de klant. De door Guy De Backer – 3A ICT Consulting verstrekte prijzen zijn indicatief en onder uitdrukkelijk voorbehoud van foutieve prijsopgave en eventuele prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.
 7. Factuurvoorwaarden
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 • De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.
 • Bij het achterwege blijven van enige klacht, aangetekend na 8 dagen van factuurdatum wordt de factuur geacht van rechtswege te zijn aanvaard en wordt elk protest als onontvankelijk, laattijdig en onbestaande aanzien.
 • Bij niet-betaling van de factuur of een deel ervan op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend a rato van 8% op jaarbasis.
  Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 50 EUR ten titel van schadebeding voor alle invorderingskosten en contractuele schade.
  De niet betaling op vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • De klant dient in het bezit te zijn van originele en geldende licenties voor alle software op zijn computers en dient dit op elk ogenblik aan Guy De Backer – 3A ICT Consulting te kunnen verantwoorden. Wij behouden het recht om (her)installatie van software te weigeren indien de klant niet over de vereiste licenties beschikt.
 • Indien materiaal wordt binnengebracht ter herstelling en door de klant niet werd opgehaald, dan zal Guy De Backer – 3A ICT Consulting de klant aangetekend in gebreke stellen binnen de 8 dagen het materiaal op te halen. Eventuele opslagkosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Indien na een aangetekende ingebrekestelling materialen of toestellen niet worden opgehaald binnen de maand verliest de klant elke aanspraak ten dien aanzien en draagt Guy De Backer – 3A ICT Consulting geen enkele aansprakelijkheid meer.
 1. Het is inzonderheid de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de nodige backups te maken. Guy De Backer – 3A ICT Consulting kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van data.
 2. Guy De Backer – 3A ICT Consulting heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden in samenspraak met de klant.
 3. Indien Guy De Backer – 3A ICT Consulting gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Guy De Backer – 3A ICT Consulting ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 5. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 6. Guy De Backer – 3A ICT Consulting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 7. Guy De Backer – 3A ICT Consulting kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij
 1. De door Guy De Backer – 3A ICT Consulting te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd.
 2. Guy De Backer – 3A ICT Consulting verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Guy De Backer – 3A ICT Consulting verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 3. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft Guy De Backer – 3A ICT Consulting geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
 4. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.
 5. Guy De Backer – 3A ICT Consulting is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
 6. Guy De Backer – 3A ICT Consulting gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën (= backups) van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reserve kopieën (=backups) worden door Guy De Backer – 3A ICT Consulting alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. Guy De Backer – 3A ICT Consulting is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
 7. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan Guy De Backer – 3A ICT Consulting ter beschikking gestelde materialen.
 8. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door Guy De Backer – 3A ICT Consulting verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
 9. Gezien de aard en werking van computers kan Guy De Backer – 3A ICT Consulting geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.
 10. De Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het correct naleven van de licentiepolitiek die bij een software product hoort.
 11. Met betrekking tot fax, internet, telecommunicatieapparatuur en software die door Guy De Backer – 3A ICT Consulting bij haar klanten geplaatst wordt, is de wederpartij volledig verantwoordelijk voor alle telefoon- en Internetkosten die voortvloeien uit zowel het manueel of automatisch gebruik van de apparatuur en software. De wederpartij zal onder geen enkele voorwaarde kosten kunnen verhalen op Guy De Backer – 3A ICT Consulting indien de telefoon- en/of Internetkosten volgens hem te hoog zouden oplopen.